Czasopisma

 • Studia Biologica

  Studia Biologica to czasopismo mające na celu prezentację wyników badań z zakresu nauk biologicznych oraz edukacji biologicznej, przyrodniczej i środowiskowej, a także zainicjowanie dyskusji nad współczesnymi problemami biologii.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione

  „Studia de Arte et Educatione” poświęcone są przede wszystkim sztukom plastycznym widzianym w kontekście edukacji artystycznej. Pismo sięga również do dziedzin pokrewnych, otwierając się na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki.


   


  Wersją pierwotną Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” jest wersja elektroniczna: nr ISSN 2300-5912.
  (Wersja drukowana nr ISSN 2081-3325 jest wersją wtórną)

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae

  The journal of Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae has been created in 2016 on the initiative of members of the Institute of Biology Pedagogical University in Cracow. 


  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae is a scientific journal which published the latest results of biological research from various centers. Original, previously unpublished scientific articles in the field of botany, zoology, experimental biology, ecology and review articles, short communications, book reviews, and a variety of publications, reports from conferences,  biographical notes and events of the past year are only printed. 


  In 2017 DOI: 10.24917/25438832 has been given to the Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae.


  In 2018 e-ISSN: 2545-0999 has been given to the Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae.


  Publishing in the journal is free of charge. 

 • Argument: Biannual Philosophical Journal

  ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” jest półrocznikiem filozoficznym dostępnym nieodpłatnie online od momentu publikacji. Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie są anonimowo recenzowane przed zatwierdzeniem do druku. Publikujemy teksty profesjonalnych filozofów, a także autorów podejmujących problematykę filozoficzną w ujęciu interdyscyplinarnym i porównawczym, z wykorzystaniem metod pozostałych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych. Zamieszczamy artykuły w języku angielskim, polskim i niemieckim w następujących działach:


  (1) Artykuły i rozprawy; (2) Noty recenzyjne i polemiki; (3) Dyskusje i wywiady; (4) Przekłady; (5) Nauczanie filozofii, wykłady; (6) Okiem filozOFFa; (7) Pożegnania i wspomnienia; (8) Noty recenzyjne, sprawozdania, zapowiedzi i zaproszenia.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

  Annały traktowane są jako platforma wymiany poglądów na temat zagadnień kluczowych dla edukacji na tle badań naukowych i uwarunkowań edukacyjnych w różnych krajach.


  Współczesne tendencje do interdyscyplinarnego rozwoju nauk mają wpływ na proces nauczania i uczenia się biologii i przyrody, a dla dydaktyki oznaczają wejście w problematykę podstawowych celów kształcenia wyższego. Stąd konieczność badań teoretycznych i empirycznych dotyczących interdyscyplinarnego modelu kształcenia oraz rozwiązań dydaktycznych wpływających na: 1/ edukację formalną i pozaformalną, 2/ nową rzeczywistość, 3/ osobowość, 4/ aktywność obywateli społeczeństwa demokratycznego, 5/ kulturę w społeczności globalnej, 6/ komunikatory naukowe w codzienności, 7/ metapoznanie w edukacji permanentnej, 8/ kompetencje absolwentów kierunków przyrodniczych i deskryptory efektów kształcenia jako punkty odniesień kwalifikacji, którymi w Ramowej Strukturze Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa są: wiedza i rozumienie, wiedza jak działać, wiedza jak być.


  Wymienione zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w kolejnych numerach annałów. Poszczególne artykuły pozwalają naukowcom, nauczycielom, edukatorom, animatorom kultury i studentom na wymianę doświadczeń, wyników badań i opracowywanych materiałów; umożliwiają stawianie pytań o teorie, zasady naukowe, zakres pojęć naukowych, etyczne i socjologiczne implikacje koncepcji naukowych. Są to przykłady problematyki haseł: „Nauczyciel epoki cyfrowej”, „Społeczeństwo wiedzy”, „e-edukacja”. Badania te zawsze są osadzone w kontekście społecznym, co czyni z nich cenną analizę uwarunkowań procesów edukacyjnych.


  Tom I annałów dotyczył transformacji dydaktyki biologii jako subdyscypliny pedagogicznej oraz przedmiotu kształcenia w tradycji akademickiej na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. W tomie II poruszono kwestię poszukiwania paradygmatów dla edukacji i modeli edukacyjnych promujących zagadnienie bioróżnorodności. Tom III obejmował artykuły na temat ‘health literacy’ – wiadomości i umiejętności, którymi powinien posługiwać się każdy człowiek w zakresie treści dotyczących zdrowia. W tomie IV skupiono się na edukacji całożyciowej w zakresie interdyscyplinarnego ujmowania treści na temat zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony środowiska.Tom V dotyczył animacji kultury przyrodniczej jako sposobu wywierania wpływu na proces kształcenia, wychowanie przez kulturę i dla kultury oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa wiedzy. 

 • Przedsiębiorczość - Edukacja

  EN_docCzasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład (obecnie Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydanie niektórych tomów czasopisma było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności przygotowanie publikacji artykułów w języku angielskim w tomach z 2017 i 2019 r. było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  rocznik / od 2019 półrocznik naukowy


  Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Podejmowana jest także problematyka uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.


   


  Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism.


  Czasopismo „Przedsiębiorczość – Edukacja” od 2019 roku zostało przekształcone w półrocznik i znalazło się w grupie czasopism finansowanych  w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” (jako jedno z niewielu czasopism z geografii społeczno-ekonomicznej i nauk ekonomicznych).


  Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.


   


  ISSN (wersji papierowej): 2083-3296


  ISSN (on-line): 2449-9048

 • Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  Czasopismo wydawane jest od 2000 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i stanowi kontynuację prac wydawanych od 1987 r. przez te instytucje, wraz z Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Studiów Nauczycielskich Instytutu Geografii. Wydanie niektórych tomów czasopismo było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności przygotowanie publikacji artykułów w języku angielskim w tomie 32(4)/2018 było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


  kwartalnik naukowy


  Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem się przemysłu i usług oraz ich otoczenia w warunkach przechodzenia od industrialnej przez postindustrialną do informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Zakładamy, że czasopismo jest forum wymiany wyników badawczych osiągniętych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się procesami przemian przestrzennych i funkcjonalnych struktur przemysłowych i usługowych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z nimi procesami integracji europejskiej. Obok prac studialnych związanych głównie z zachowaniami różnego typu przedsiębiorstw i efektywnością ich funkcjonowania, podejmowane są prace modelowe, mające na celu precyzyjniejsze poznanie złożonych mechanizmów kształtowania przemysłu i jego otoczenia w nowych warunkach rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości wykorzystania ich w pracach aplikacyjnych związanych z budową strategii rozwoju różnej skali układów przestrzennych.


  Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism, w tym Web of Science Core Collection - Emerging Source Citation Index, bazie Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).


  Zgodnie z obowiązującą punktacją, zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów , czasopismo znajduje się pod poz. 16427 z liczbą 20 punktów.


  Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.


   


  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 


   


  ISSN (wersji papierowej): 2080-1653


  ISSN (on-line): 2449-903X


   

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria

  „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


  Historia
  Tradycje pisma sięgają 1961 roku, kiedy to jako podseria „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” ukazał się pierwszy numer „Prac Historycznoliterackich”. Pod obecną nazwą czasopismo funkcjonuje od 2009 roku. W latach 1961–1976 Komitetem Redakcyjnym „Prac Historycznoliterackich” kierował profesor Wincenty Danek, wybitny historyk literatury i dydaktyk, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kolejne tomy czasopisma redagowali znakomici badacze literatury, m.in. Jan Nowakowski, Stanisław Burkot, Jerzy Jarowiecki, Bolesław Faron, Józef Z. Białek, Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz.


  Profil
  Głównym obszarem tematycznym czasopisma są szeroko rozumiane studia nad literaturą polską, krytyką artystyczną, przekładoznawstwem i edytorstwem literatury, teatrem, czasopiśmiennictwem i kulturą literacką w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym.


  Dziedzina: nauki humanistyczne


  Dyscyplina: literaturoznawstwo (wiodąca), nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce


  Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe


  Numer ISSN: 2081-1853


  Numer e-ISSN: 2300-5831


  Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów (2019)


  Czasopismo objęte programem ministerialnym Wsparcie dla czasopism naukowych

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

  Studia de Cultura to założony w roku 2010 interdyscyplinarny kwartalnik naukowy, publikujący najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych, współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy. W czasopiśmie znajdziecie Państwo inspirujące artykuły odnoszące się do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych. Szczególnie zachęcamy do lektury tekstów na temat edukacji medialnej, psychologii i dynamiki nowych mediów oraz ich konwergencji. Osobną kategorię stanowią innowacyjne analizy nowych gatunków, formatów, estetyk, poetyk i konwencji intermedialnych.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


  Tematyka podejmowana w czasopiśmie związana jest z dydaktyką języka polskiego jako przedmiotu szkolnego na wszystkich poziomach edukacji. Obejmuje zatem kształcenie kulturowo-literackie i kulturowo-językowe w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości, a także w ujęciu historycznym. Ważnym obszarem tematycznym są także analizy dokumentów oświatowych kształtujących politykę edukacyjną. W kręgu zainteresowania znajduje się także nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego: uwarunkowania prawne, rozwiązania dydaktyczne, ujęcia badawcze.
  Czasopismo otwarte jest także na studia i analizy dotyczące nauczania innych języków ojczystych (szczególnie słowiańskich).

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica

  Studia Poetica to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, publikujący numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa.


  Tradycyjne ujęcia sąsiadują w nim z badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa).
  W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.


  Szczególnie zachęcamy do publikacji tekstów na temat dawnych i współczesnych poetyk i estetyk dzieł, nurtów oraz epok, najnowszych kierunków badań literaturoznawczych, dyskursów teoretycznoliterackich, zjawisk współczesnej genologii, fenomenów intertekstualności, intersemiotyczności oraz intermedialności literatury, nurtów nowej humanistyki.


  Czasopismo jest obecne w bazach CEJSH, CEEOL, Pol-Index, Index Copernicus, Google Scholar, BazHum.


  Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych". Aktualna punktacja MNiSW: 20.

 • ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

  ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA


  ISSN 2083-1765


  Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.  Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych". Aktualna punktacja MNiSW: 20.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica

  Studia Politologica” to zeszyty naukowe o profilu politologicznym wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Redakcja jest afiliowana przy Instytucie Politologii. Pismo ukazuje się od 2002 roku, od 2011 jest recenzowanym, digitalizowanym w ramach Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej i indeksowanym w bazach naukowych półrocznikiem.


  Poszczególne zeszyty mają określoną tematykę mieszczącą się w obrębie następujących subdyscyplin politologii: teoria polityki i metodologia nauk politycznych, systemy polityczne i partyjne, system polityczny RP, polityki publiczne, komunikowanie polityczne, doktryny polityczne, najnowsza historia Polski i polska myśl polityczna, stosunki międzynarodowe.


  Zeszyty lub działy pisma mogą mieć nazwy charakteryzujące ich zawartość.


  Proces recenzowania artykułów nadzorują redaktorzy, członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.


  Radę Naukową pisma tworzą profesorowie kilku ośrodków naukowych z Polski oraz z zagranicy (Europa, Ameryka Północna i Azja). Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik. Recenzenci wywodzą się z renomowanych ośrodków politologicznych.


  Do druku przyjmowane są artykuły krajowych i zagranicznych autorów. Kolegium decyduje o przekazaniu tekstu, spełniającego wymogi formalne, do recenzji. Każdy artykuł uzupełniony jest bibliografią, zawiera abstrakt w języku angielskim oraz słowa klucze. Publikowanie artykułu wymaga oświadczenia autora o jego afiliacji, oryginalności opracowania, prawach autorskich (określanych procentowo w przypadku współautorstwa), jednostce finansującej badania itp. Recenzentem może być wyłącznie osoba zatrudniona w innej jednostce naukowej niż autor artykułu. Recenzent wypełnia standardowy formularz recenzji. Obowiązuje procedura double-blind review proces.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica

  Redakcja Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica zaprasza do publikowania tekstów w numerze XIII poświęconym zagadnieniom z zakresu psychologii zdrowia oraz psychologii klinicznej. Zachęcamy do nadsyłania tekstów empirycznych i teoretycznych dotyczących problematyki zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, metodach jego ochrony oraz psychoterapii. Mile widziane będą zarówno prace oparte na metodach ilościowych jak i jakościowe analizy, także w formie studium przypadku. Na oryginalne prace w języku polskim lub angielskim oczekujemy do 30 kwietnia 2020 roku.


  Informacje


  ISSN


  ISSN 2084-5596
  e-ISSN 2450-1271


  Index Copernicus


  Wartość Index Copernicus, 2018: 82.73


  Bazy danych


  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica są indeksowane w następujących bazach danych:


 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica


  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica jest kontynuacją serii wydawniczej Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Prace Geograficzne, który ukazywał się od 1955 r. Opublikowanych zostało 18 tomów Prac Geograficznych, prezentujących dorobek naukowy pracowników Instytutu Geografii.
  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica są czasopismem naukowym, w którym zamieszczane są najnowsze wyniki badań geograficznych z różnych ośrodków. Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z badaniem zróżnicowania przestrzeni geograficznej pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym. Podejmowane są również prace z zakresu rozwoju myśli geograficznej i dydaktyki geografii. Zapraszamy do składania artykułów do druku.


   


  ISSN (wersji papierowej): 2084-5456


  ISSN (on-line): 2449-9056