Kształtowanie kapitału relacyjnego w muzeach regionalnych

Autor

  • Magdalena Sawczuk Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.15

Słowa kluczowe:

kapitał relacyjny; muzeum; otoczenie; relacje

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przedstawianie oraz wykorzystywanie kapitału relacyjnego przez instytucje muzealne. Uwaga została skierowana szczególnie w stronę muzeów regionalnych. Celem pracy jest omówienie oraz analiza, które składniki kapitału relacyjnego są wskazywane w literaturze dotyczącej zarządzania muzeami oraz w jaki sposób są one wykorzystywane w praktyce funkcjonowania tych instytucji. Podjęto także próbę wskazania, które komponenty wymagają głębszej analizy. Do zrealizowania celu wykorzystana została metoda analizy literatury oraz analizy danych. Podczas analizy wykorzystano kilka przykładów instytucji muzealnych. Rezultatem było wykazanie obszarów, w których zasadne byłoby prowadzenie dalszych badań. Zaobserwowany został niedostatek opracowań dotyczących podejścia strategicznego w muzeum, jak i lojalności osób odwiedzających muzea. Relacje z odwiedzającymi muzea są najczęściej podejmowanym zagadnieniem, jednakże i tutaj zaobserwowano pewne luki zarówno w teorii, jak i praktyce działalności instytucji. Nawiązywanie nowych relacji z podmiotami otoczenia, jak i praca nad wzmacnianiem dotychczasowych, ma istotne znaczenie dla efektywnego działania muzeum na rynku. Aby kapitał relacyjny był jakościowy, ważne, aby praca nad jego kształtowaniem i umacnianiem miała charakter strategiczny, a nie jedynie okazyjnej współpracy. Obszar relacji muzeum z otoczeniem może być analizowany na wielu poziomach- relacji z konkurencją, interesariuszami, organizatorami. W przyszłości wartościowe byłoby zrealizowanie badań terenowych na większej liczbie obiektów.

Bibliografia

Benevene, P., Cortini, M. (2010). Interaction between structural capital and human capital in Italian NPOs. Leadership, organizational culture and human resource management, Journal of Intellectual Capital, 11(2), 123–139. DOI: 10.1108/14691931011039642

Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, Management Decision, 36(2), 63–76.

Bravi, M., Gasca, E. (2014). Preferences Evaluation With a Choice Experiment on Cultural Heritage Tourism, Journal of Hospitality Marketing and Management, 23(4), 406–423. DOI: 10.1080/19368623.2013.822339

Burton, C., Griffin, J. (2008). More than a museum? Understanding how small museums contribute to social capital in regional communities, Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management, 5(1), 314–332.

Camarero, C., Garrido, M.J. (2009). Improving Museums’ Performance Through Custodial, Sales and Customer Orientations, Nonprofit and voluntary sector quarterly, 38(5), 846–868. DOI: 10.1177/0899764008319230

Camarero, C., Garrido, M.J (2011). Incentives, organizational identification and relationship quality among members of fine art museums, Journal of Service management, 22(2), 266–287. DOI: 10.1108/09564231111124253

Capriotti, P. (2010). Museums’ communication in small- and medium- sized cities, Corporate Communications, 15(3), 281–298. DOI: 10.1108/13563281011068131

Carmeli, A., Azeroual, B. (2009). How relational capital and knowledge combination capability enhance the performance of work units in a high technology industry, Strategic Entrepreneurship Journal, (3), 85–103. DOI: 10.1002/sej.63

Chen, C-M., Chang, J-C.D. (2016). Business cycle and museum visitors in Taiwan, Tourism Management Perspectives, 19, 11–15.

Gaweł, Ł. (2011). Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, Zarządzanie publiczne, 3(15), 51–63. DOI: 10.4467/20843968ZP.12.022.0489

Geissler, G.L., Rucks, C.T., Edison, S.W., (2006). Understanding the Role of Service Convenience in Art Museum Marketing: An Exploratory Study, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 14 (4), 69–87. DOI: 10.1300/J150v14n04_05

Gilbert, L. (2016). Valuing Critical Inquiry Skills in Museum Literacy, Social studies research and practice, 11(3), 80–95.

Guitcheva, G., Passebois-Ducros, J. (2012). Lille Metropolitan Art Programme: Museum Networking in Nothern France, International Journal of Arts Management, 15(1), 54–64.

Harrison, P., Shaw, R. (2004). Consumer Satisfaction and Post-purchase Intentions: An Exploratory Study of Museum Visitors, International Journal of Arts Management, 6(2), 23–32.

Hume, M. (2011). How Do We Keep Them Coming?: Examining Museum Experiences Using a Services Marketing Paradigm, Journal of Nonprofit& Public Sector Marketing, 23, 71–94. DOI: 10.1080/10495142.2011.548759

Jafari, A., Taheri, B., vom Lehn, D. (2013). Cultural consumption, interactive sociality, and the museum. Journal of Marketing Management, 29, (15-16), 1729-1752. DOI: 10.1080/0267257X.2013.811095

Kale, P., Singh, H., Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital, Strategic Management Journal, 21(3), 217–237.

Kasprzyk, D. (2016). Muzeum regionalne w zmieniającej się Europie – potencjał i oczekiwania, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 8, 34–48.

Kawashima, N. (2006). Audience development and social inclusion in Britain, International Journal of Cultural Policy, 12(1), 55–72. DOI: 10.1080/10286630600613309

Knudsen, L.V. (2016). Participation at work in the museum, Museum Management and Curatorship, 31(2), 193–211. DOI: 10.1080/09647775.2016.1146916

Martín-de-Castro, G., Navas- López, J.E., López-Sáez, P., Alama-Salazar, E. (2006). Organizational capital as competitive advantage of the firm, Journal of Intellectual Capital, 7(3), 324–337. DOI: 10.1108/14691930610681438

Mencarelli, R., Marteaux, S., Pulh, M. (2010).Museums, consumers, and on-site experiences, Marketing Intelligence &Planning, 28(3), 330–348. DOI: 10.1108/02634501011041453

Nielsen, J.K. (2017). Museum communication and storytelling: articulating understandings within the museum structure, Museum Management and Curatorship, 32(5), 440–455. DOI: 10.1080/09647775.2017.1284019

Pine, J.P. II, Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the experience economy, Harvard Business Review, 98–105.

Podraza, U. (2013). Promocja polskich placówek muzealnych, Muzealnictwo, 54, 24–28.

Ramshaw, G. (2010). Living Heritage and the Sports Museum: Athletes, Legacy and the Olympic Hall of Fame and Museum, Canada Olympic Park, Journal of Sport &Tourism, 15(1), 45–70. DOI: 10.1080/14775081003770983

Ryan, L. (2016). Re-branding Tasmania: MONA and the altering of local reputation and identity, Tourist Studies, 16 (4), 422–445. DOI: 10.1177/1468797615618097

Simon, N. (2010). The Participatory Museum. Museum 2.0.

Slater, A., Armstrong, K. (2010). Involvement, Tate and me, Journal of Marketing Management, 26 (7–8), 727–748. DOI: 10.1080/0267257X.2010.481868

Sokołowska, A. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tayles, M., Pike, R.H., Sofian, S. (2007). Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance. Perceptions of managers, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 20(4), 522–548. DOI: 10.1108/09513570710762575

Yoo, S-J., Sawyerr, O., Tan, W-L. (2016). The Mediating Effect of Absorptive Capacity and Relational Capital in Alliance Learning of SMEs, Journal of Small Business management, 54(S1), 234–255. DOI: 10.1111/jsbm.12299

Weinberg, M.L., Lewis, M.S. (2009). The public value approach to strategic management, Museum Management and Curatorship, 24(3), 253–269. DOI: 10.1080/09647770903073086

Woodward, S. (2012). Funding museum agendas: challenges and possibilities, Managing leisure, 17(1), 14–28. DOI: 10.1080/13606719.2011.638202

Varbanova, L. (2015). Zarządzanie strategiczne w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Akty Prawne:

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24

Strony internetowe:

Dzieje.pl-Portal historyczny. (2018, 11 kwietnia). Pozyskano z: http://dzieje.pl/dzieje-sie/spoleczna-akcja-zbierania-pamiatek-historycznych-dla-muzeum-historii-polski

Główny Urząd Statystyczny. Statystyka Kultury (2018, 8 października). Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/zeszyty-metodologiczne/statystyka-kultury,2,1.html

Małopolski Instytut Kultury (2018, 8 października). Pozyskano z: http://mik.krakow.pl/

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2018, 11 kwietnia). Pozyskano z: http://www.mhk.pl/

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa ”Nila” w Krakowie(2018, 12 kwietnia). Pozyskano z: http://www.muzeum-ak.pl/

Muzeum Śląskie (2018, 10 kwietnia). Pozyskano z: https://muzeumslaskie.pl/pl/

Muzeum Emigracji w Gdyni (2018, 13 kwietnia). Pozyskano z: http://www.polska1.pl/

Muzeum Widzialne (2018, 11 kwietnia). Pozyskano z: http://muzeumwidzialne.pl/

Szlak Piastowski (2018, 12 kwietnia). Pozyskano z: http://www.szlakpiastowski.pl/

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Numer

Dział

Artykuły