Studia Poetica to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, publikujący numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa.


Tradycyjne ujęcia sąsiadują w nim z badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa).
W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.


Szczególnie zachęcamy do publikacji tekstów na temat dawnych i współczesnych poetyk i estetyk dzieł, nurtów oraz epok, najnowszych kierunków badań literaturoznawczych, dyskursów teoretycznoliterackich, zjawisk współczesnej genologii, fenomenów intertekstualności, intersemiotyczności oraz intermedialności literatury, nurtów nowej humanistyki.

Redakcja „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” zaprasza do publikacji w dziewiątym tomie czasopisma (2021. IX).

2019-11-28

Jako temat przewodni numeru pisma tym razem proponujemy: Teorie literatury fantastycznej w Polsce: koncepcje i recepcje.

Mając na uwadze zmienny status fantastyki w polskim dyskursie literaturoznawczym (między lekceważeniem a nobilitacją), zachodzące przemiany kultury, których istotą jest sprzyjająca „myśleniu” fantastycznemu wirtualizacja, techniki rozprzestrzeniania treści niwelujące bariery kulturowo-językowe oraz autonomizowanie się poszczególnych (sub)pól literatury fantastycznej, skutkujące współcześnie m. in. przyrostem teoretycznoliterackich, głównie genologicznych, opracowań monograficznych, dostrzegamy potrzebę systematyzacji teorii literatury fantastycznej w Polsce.

Więcej...>

 

Nabór artykułów do numerów tematycznych

2019-11-26

  • Numer tematyczny: Teorie fantastyki w Polsce: koncepcje i recepcje -  „Studia Poetica” IX (2021). Zgłoszenia do 10 lipca 2020.
  • Numer tematyczny: Dendrografie. Literatura, kultura, historia  - „Studia Poetica” VIII (2020). Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.

Tom 7 (2019): Retoryczność (w) teorii. Teatr i Kosmos jako metafory w dyskursie literaturoznawczym

Opublikowane: 2019-12-20

Wyświetl wszystkie numery