Proces recenzji

Zasady redakcji i recenzowania tekstów naukowych w „Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”.

 • Artykuły mogą być nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www ,pocztą tradycyjną lub elektroniczną
 • Następnie nadesłane teksty oddawane są wstępnej, formalnej, ocenie redakcyjnej (adekwatność zakresu przedmiotowego tekstu do charakteru pisma, objętość i spełnienie standardów dotyczących edycji). Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji, bądź rezygnacji z publikacji tekstu.
 • Po usunięciu danych identyfikacyjnych Autora (Autorów) pracy, tekst wysyłany jest do recenzji.
 • Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów z ośrodków innych niż Instytut Politologii UP.
 • Recenzja artykułu zawiera ocenę merytoryczną , metodologiczną i formalną tekstu. Kończy się stwierdzeniem, że: artykuł warto opublikować w wersji przedstawionej przez autora lub artykuł warto opublikować pod warunkiem poprawy sugerowanej przez recenzenta lubartykuł nie nadaje się do publikacji.
 • Artykuły recenzowane są w ramach w modelu, w którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości ( tzw. system double-blind review process).
 • Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny Recenzent.
 • Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji - drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio w siedzibie Redakcji.
 • Recenzje wykonywane są na określonym formularzu recenzji, dostępnym w formie elektronicznej na stronie internetowej.
 • Uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi recenzowanego artykułu. W wyznaczonym terminie ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.
 • Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej. Teksty zawierające sprawozdanie z badań ilościowych ocenia i przygotowuje do druku redaktor statystyczny.
 • Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; lista potencjalnych recenzentów współpracujących z pismem jest dostępna w wersji papierowej i elektronicznej pisma.

Recenzenci

 • prof. dr hab. Tadeusz Godlewski (UMK)
 • dr hab. Agnieszka Hess (UJ)
 • dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (UW)
 • dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka (UEK w Krakowie)
 • dr hab. Julian Kwiek (prof. AGH)
 • dr hab. Krzysztof Łabędź (WSF-P "Ignatianum")
 • dr hab. Paweł Malendowicz (prof. UKW)
 • dr hab. Jarosław Nocoń (prof. UG)
 • prof. Marek Payerhin PhD (Lynchburg College)
 • dr hab. Danuta Plecka (prof. UMK)
 • dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr hab. Leszek Porębski (prof. AGH)
 • prof. Marci Shore (Yale Yniversity)
 • dr hab. Michał Strzelecki (prof. UMK)
 • prof. dr hab. Sylwester Wróbel (UŚ)

Historia czasopisma

"Studia Politologica" to zeszyty naukowe o profilu politologicznym wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach serii Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Redakcja jest afiliowana przy Instytucie Politologii UP. Pismo  jest  kontynuacją wydawanych wcześniej zeszytów Prac Ekonomiczno-Społecznych w ramach "Roczników Naukowo-Dydaktycznych WSP im. KEN". Pod obecną nazwą wychodzi od 2002 r. Od 2011 roku wydawane są dwa zeszyty rocznie.