Tylka, Dominik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska