Gwarowe sufiksy -ok [-ak], -oc/-ac [-acz], -ula i -ka w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej

Main Article Content

Maciej Mączyński

Abstrakt

Dialectal suffixes -acz [-oc], -ak [-ok], -ula and -ka in zagórzański dialect usually form pejorative names of people. Among female names, a special example is the suffix -ula, which is either non-existent in other dialects, or has a different function (forms names of wives or cows). By means of the words built with the use of these suffixes, language users make assessments and express critical attitude towards others.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
MączyńskiM. Gwarowe sufiksy -ok [-ak], -oc/-ac [-acz], -ula i -ka w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 117-127, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Biolik M., 1983, Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim), „Onomastica” XXVIII, s. 165−179.
Zobacz w Google Scholar

Boryś W., 2006, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A., 1927, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Buława M., 2014, Zagadnienia aksjolingwistyczne w dialektologii – stan i perspektywy badań, [w:] Badania dialektologiczne, stan, perspektywy, metodologia, red. M. Rak, K. Sikora, t. XVII, s. 55−64.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W., 1929, Monografie słowotwórcze. II. Formacje podstawowym –l- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XIV, s. 81−82.
Zobacz w Google Scholar

Gloger Z., 1985, Encyklopedia staropolska, t. IV, (przedruk fotooffsetowy wydania z 1900−1903 r.), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kąś J., Kurek H., 2001, Język wsi, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole, s. 440−459.
Zobacz w Google Scholar

Kąś J., 2003, Słownik gwary orawskiej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kąś J., 2015 i n., Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I–VIII, Bukowina Tatrzańska.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 1990, Gwara w utworach Władysława Orkana, „Prace Monograficzne WSP w Krakowie” nr 123.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska J., 2002, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl Cz., 1988, Typy motywacyjne przezwisk ludowych, [w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, red. E. Homa, Szczecin, s. 205−213.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A., 1982, Formacje z sufiksem -ula w gwarach polskich, „Studia Linguistica Polono-Jugoslavica” II, s. 69−72.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B., 1964, Słowotwórstwo nazw żeńskich we współczesnym języku polskim, „Język Polski” XLIV, s. 129−140.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Masłowska E., 1982, Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osób w dialekcie kaszubskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XIX, s. 41−58.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński M. (oprac.), 2002, Bibliografia prac prof. Józefy Kobylińskiej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 1, s. 9−15.
Zobacz w Google Scholar

Michalewski K., 1977, Polski sufiks -ak na tle słowiańskim, „Prace Językoznawcze PAN” LXXXVIII, s. 47−90.
Zobacz w Google Scholar

Rak M., 2010, Dialektologia a aksjologia (na materiale gwary podhalańskiej), „Język Polski” 90, z. 4−5, s. 360−368.
Zobacz w Google Scholar

Sławski F., 1974, Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, [w:] Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, t. I, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Warchoł S., 1968, W sprawie genezy i funkcji sufiksu -ula w słowiańskich nazwach osobowych i apelatywach, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 3, Językoznawstwo, s. 55−63.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba A., 1965, Ze związków językowych polsko-czesko-słowackich. (Rodzimy przyrostek -ula), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 5, s. 457−464.
Zobacz w Google Scholar

Ziajka B., 2014, Przezwiska i przydomki jako czynnik podtrzymujący gwarę, [w:] Język w środowisku wiejskim, t. II Gwara – społeczeństwo – kultura, red. E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak-Tytuła, Kraków, s.121-130.
Zobacz w Google Scholar